Με ερώτησή τους προς τους Υπουργούς Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και Δικαιοσύνης, βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ φέρνουν στη Βουλή με πρωτοβουλία της Κατερίνας Νοτοπουλου, τα προβλήματα που προκύπτουν σχετικά με την εφαρμογή του ν. 4800/21-5-2021 για τις εγγραφές/μετεγγραφές μαθητών/τριών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης.

Όπως επισημαίνουν στην ερώτησή τους, αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που επισημαίνουν ότι οι μεταρρυθμίσεις που επέφερε ο νόμος 4800/2021 στο οικογενειακό δίκαιο, όπως είχαν προβλέψει στο σύνολό τους οι γυναικείες οργανώσεις, αύξησαν, κατακόρυφα, την δικαστική ύλη.  Οι αντιπαραθέσεις και οι συγκρούσεις μέσα στις οικογένειές οξύνθηκαν, ακόμα και για ζητήματα που δεν χωρούν αντιπαραθέσεις,  εκτοξεύοντας, σε πολλές περιπτώσεις, την εμφάνιση περιστατικών, ακόμα και ενδοοικογενειακής βίας. Επιπλέον, διογκώθηκε τόσο πολύ ο αριθμός των οικογενειακών υποθέσεων στα δικαστήρια που το σύστημα απονομής δικαιοσύνης βρίσκεται, πλέον, σε αδυναμία να αντιμετωπίσει τον συνεχώς αυξανόμενο αυτόν αριθμό υποθέσεων που φτάνει σε αστικά και ποινικά ακροατήρια.

Μία από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις τέτοιων υποθέσεων που προέκυψαν μετά το νόμο Τσιάρα και την αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου, είναι και η διαδικασία εγγραφών και μετεγγραφών των μαθητών και μαθητριών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης στα σχολεία τους.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ.  Υπουργοί:

Ποιές πρωτοβουλίες σκοπεύετε να αναλάβετε, προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα που ανακύπτουν με την εφαρμογή του ν. 4800/21-5-2021, για τις εγγραφές/μετεγγραφές μαθητών/τριών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας  Εκπαίδευσης, αποτρέποντας την αύξηση της δικαστικής ύλης  σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου και προστατεύοντας τα δικαιώματα των παιδιών;

Ερώτηση

Προς τους κ. Υπουργούς Παιδείας Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Και Δικαιοσύνης

 

Θέμα: «Προβλήματα σχετικά με την εφαρμογή του ν. 4800/21-5-2021 για τις εγγραφές/μετεγγραφές μαθητών/τριών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης»

 

Δεν είναι η πρώτη φορά που επισημαίνουμε ότι οι μεταρρυθμίσεις που επέφερε ο νόμος 4800/2021 στο οικογενειακό δίκαιο, όπως είχαν προβλέψει στο σύνολό τους οι γυναικείες οργανώσεις, αύξησαν, κατακόρυφα, την δικαστική ύλη.  Οι αντιπαραθέσεις και οι συγκρούσεις μέσα στις οικογένειές οξύνθηκαν, ακόμα και για ζητήματα που δεν χωρούν αντιπαραθέσεις,  εκτοξεύοντας, σε πολλές περιπτώσεις, την εμφάνιση περιστατικών, ακόμα και ενδοοικογενειακής βίας. Επιπλέον, διογκώθηκε τόσο πολύ ο αριθμός των οικογενειακών υποθέσεων στα δικαστήρια που το σύστημα απονομής δικαιοσύνης βρίσκεται, πλέον, σε αδυναμία να αντιμετωπίσει τον συνεχώς αυξανόμενο αυτόν αριθμό υποθέσεων που φτάνει σε αστικά και ποινικά ακροατήρια.

            Μία από τις χαρακτηριστικές περιπτώσεις τέτοιων υποθέσεων που προέκυψαν μετά το νόμο Τσιάρα και την αναμόρφωση του οικογενειακού δικαίου, είναι και η διαδικασία εγγραφών και μετεγγραφών των μαθητών και μαθητριών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης στα σχολεία τους.

                Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 4800/21-05-2021 (Α΄ 81) αντικαταστάθηκε το άρθρο 1519 ΑΚ ως εξής: «Όταν η επιμέλεια ασκείται από τον έναν γονέα ή έχει γίνει κατανομή της μεταξύ των γονέων, οι αποφάσεις για την ονοματοδοσία του τέκνου, για το θρήσκευμα, για ζητήματα υγείας του, εκτός από τα επείγοντα και τα εντελώς τρέχοντα, καθώς και για ζητήματα εκπαίδευσης που επιδρούν αποφασιστικά στο μέλλον του, λαμβάνονται από τους δύο γονείς από κοινού. Τα δύο τελευταία εδάφια του άρθρου 1510 και το άρθρο 1512 εφαρμόζονται αναλόγως. Για την μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς. Το δικαστήριο μπορεί να διατάξει κάθε πρόσφορο μέτρο. Ο γονέας στον οποίο δεν έχει ανατεθεί η άσκηση της επιμέλειας έχει το δικαίωμα να ζητά από τον άλλο πληροφορίες για το πρόσωπο και την περιουσία του τέκνου».

            Από την ως άνω διάταξη, λοιπόν, προκύπτει ότι για να πραγματοποιηθούν εγγραφές/μετεγγραφές μαθητών/μαθητριών, της  Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τις 16.09.2021 και εντεύθεν, όπως ορίζεται στο άρθρο 30 του ν.4800/2021, για την έναρξη ισχύος του ως άνω νόμου, απαιτείται η συναίνεση των γονέων/κηδεμόνων τους, αν πρόκειται για ανήλικους. Σε περιπτώσεις δε, όπου δεν υφίσταται η απαιτούμενη συναίνεση και των δύο γονέων/κηδεμόνων θα πρέπει να εφαρμόζεται αναλογικά το τελευταίο εδάφιο της διάταξης του άρθρου 1512 ΑΚ, σύμφωνα με την οποία ορίζεται ότι: «Κατά την άσκηση της γονικής μέριμνας οι γονείς καταβάλλουν προσπάθεια για την εξεύρεση κοινά αποδεκτών λύσεων. Αν διαφωνούν, αποφασίζει το δικαστήριο». Ειδικότερα, αν η εγγραφή/μετεγγραφή του/της μαθητή/τριας συνεπάγεται μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, που επιδρά ουσιωδώς στο δικαίωμα επικοινωνίας του γονέα με τον οποίο δεν διαμένει το τέκνο, απαιτείται προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των γονέων ή προηγούμενη δικαστική απόφαση που εκδίδεται μετά από αίτηση ενός από τους γονείς.

            Για το θέμα αυτό, μάλιστα, εκδόθηκε η με αριθμό πρωτοκόλλου                     Φ 1/117162/ΓΔ4-20-09-2021 εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία κοινοποιήθηκε προς όλες τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης της χώρας, στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της χώρας και στις σχολικές μονάδες της χώρας, μέσω των οικείων Διευθύνσεών τους.

            Στην πράξη, λοιπόν, αντί να επιτευχθεί ο σκοπός του νομοθέτη και να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη επικοινωνία, όποιου γονέα δεν διαμένει με το τέκνο του, εφόσον η εγγραφή ή μετεγγραφή του παιδιού του στο σχολείο, συνεπάγεται μεταβολή του τόπου διαμονής του τέκνου, δημιουργήθηκε ένα νέο αντικείμενο δίκης μεταξύ των γονέων. Μετά, δε, την διανομή της ως άνω εγκυκλίου, γονείς σε όλη την Ελλάδα, καταγγέλλουν ότι οι Διευθυντές των σχολείων ζητούν υποχρεωτικά την έγγραφη συναίνεση και των δύο γονέων των τέκνων, για τις περιπτώσεις εγγραφής η μετεγγραφής του στα σχολεία της χώρας, ασχέτως αν δεν μεταβάλλεται, ούτε στο ελάχιστο, ο τόπος διαμονής των τέκνων αυτών και δεν επηρεάζεται κατά κανέναν τρόπο η επικοινωνία με τον γονέα που δεν διαμένουν μαζί του.

Επειδή οι μεταρρυθμίσεις που επέφερε ο νόμος 4800/2021 στο οικογενειακό δίκαιο, όπως είχαν προβλέψει στο σύνολό τους οι γυναικείες οργανώσεις, αύξησαν, κατακόρυφα, την δικαστική ύλη.

                Επειδή οφείλουμε να αναζητήσουμε ως συντεταγμένη πολιτεία λύσεις βιώσιμες και ρεαλιστικές αφού αναγνωρίσουμε αυτή την τεράστια αύξηση των οικογενειακών υποθέσεων που καταλήγουν στα αστικά και ποινικά δικαστήρια.

            Επειδή, σε κάθε περίπτωση, γνώμονας για την ερμηνεία οποιασδήποτε νομοθετικής ρύθμισης του οικογενειακού δικαίου, πρέπει να είναι το συμφέρον του τέκνου και η προστασία των δικαιωμάτων του.

Ερωτώνται οι αρμόδιοι κ.κ.  Υπουργοί:

Ποιές πρωτοβουλίες σκοπεύετε να αναλάβετε, προκειμένου να λυθούν τα προβλήματα που ανακύπτουν με την εφαρμογή του ν. 4800/21-5-2021, για τις εγγραφές/μετεγγραφές μαθητών/τριών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας  Εκπαίδευσης, αποτρέποντας την αύξηση της δικαστικής ύλης  σε υποθέσεις οικογενειακού δικαίου και προστατεύοντας τα δικαιώματα των παιδιών;

 

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Νοτοπούλου Κατερίνα

Αποστολάκης Ευάγγελος

Αυλωνίτης Αλέξανδρος-Χρήστος

Βέττα Καλλιόπη

Γαβρήλος Γεώργιος

Γεροβασίλη Όλγα

Γιαννούλης Χρήστος

Δούρου Ειρήνη

Καλαματιανός Διονύσης

Κασιμάτη Νίνα

Μάλαμα Κυριακή

Μαμουλάκης Χαράλαμπος

Μεικόπουλος Αλέξανδρος

Μπάρκας Κωνσταντίνος

Παπαηλιού Γεώργιος

Πούλου Παναγιού

Χρηστίδου Ραλλία

Ψυχογιός Γεώργιος