Σκοπός

 • Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη μιας εξωστρεφούς κοινωνικής πολιτικής για την αποτελεσματική προστασία όλων των ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων που διαβιούν στον Δήμο Θεσσαλονίκης.
 • Βασικές πτυχές της κοινωνικής πολιτικής μας είναι η συμμετοχική διοίκηση και η εμπέδωση της αλληλεγγύης μεταξύ των δημοτών, με γνώμονα τον προοδευτικό πολυπολιτισμικό χαρακτήρα της πόλης, που θα την αναδείξει σε φάρο κοινωνικής προστασίας στα Βαλκάνια.
 • Αντιμετώπιση της ανεργίας και της οικονομικής κρίσης. Ανάδειξη της εργασίας, από απλό μέσο βιοπορισμού, σε εργαλείο για την προσωπική ολοκλήρωση του ατόμου και την ενίσχυση του αισθήματος κοινωνικής προσφοράς Σύνδεση ευάλωτων ανέργων με θέσεις εργασίας που δημιουργούνται στο πλαίσιο δράσεων για την κοινωνική προστασία.

 

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

 • Ανάπτυξη εθελοντικών δράσεων πολλαπλού ενδιαφέροντος με επίκεντρο τη βελτίωση της καθημερινής ζωής σε επίπεδο κοινότητας και με τη συμμετοχή ευάλωτων ομάδων.
 • Ενίσχυση της δικτύωσης των δομών και υπηρεσιών του δήμου σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς για τη πρόληψη και καταπολέμηση της έμφυλης και ρατσιστικής βίας. Ευαισθητοποίηση των πολιτών, δημιουργία ομάδων υποστήριξης.
 • Η λογική που διέπει τον σχεδιασμό κοινωνικών πολιτικών σε κεντρικό επίπεδο συχνά δεν καταφέρνει να αντιμετωπίσει τις πολυποίκιλες ανάγκες που αναδύονται στην τοπική κοινωνία. Είναι απαραίτητος ο σχεδιασμός στοχευμένων δράσεων που αξιοποιούν τους πόρους, τα εργαλεία και την τεχνογνωσία της αυτοδιοίκησης, λειτουργούν συμπληρωματικά και ενισχύουν την αποτελεσματικότητα της κεντρικής πολιτικής. Πολύ δε περισσότερο, καθίσταται αναγκαία η ενεργός συμμετοχή της αυτοδιοίκησης στη διαδικασία διαμόρφωσης της εθνικής κοινωνικής πολιτικής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η θεσμική μνήμη και η πολύτιμη τεχνογνωσία των υπηρεσιών πρώτης γραμμής, όπως είναι οι δημοτικές υπηρεσίες, θα αναδειχθούν σε δομικά στοιχεία ενός συστηματικού και εποικοδομητικού διαλόγου μεταξύ των διαφόρων επιπέδων διοίκησης.
 • Καταγραφή προβλημάτων των ΑΜΕΑ. Συμμετοχή των συλλόγων ΑΜΕΑ στη διαμόρφωση παρεμβάσεων με σκοπό τη διευκόλυνση της καθημερινότητάς τους και την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής τους. Δημιουργία γραφείου ενημέρωσης και ομάδων κοινωνικής αλληλοστήριξης ΑΜΕΑ (πχ. ενημέρωση για δικαιώματα, απαλλαγές κλπ). Ψυχοκοινωνική στήριξη των ΑΜΕΑ και των οικογενειών τους. Υποστήριξη για την προώθηση της εργασίας ατόμων με αναπηρία.
 • Το φαινόμενο της αστεγίας αντικατοπτρίζει την αναποτελεσματικότητα πολιτικών προστασίας που απέτυχαν να αντιμετωπίσουν τις εξατομικευμένες ανάγκες των πιο ευάλωτων συμπολιτών μας. Η παροχή προσωρινής στέγασης χωρίς υπηρεσίες για την αυτονόμηση των ωφελούμενων, όχι μόνο δεν αντιμετωπίζει, αλλά διαιωνίζει ένα χρόνιο κοινωνικό πρόβλημα. Στόχος είναι η χάραξη και εφαρμογή μιας πολιτικής που θα στοχεύει όχι στο σύμπτωμα, αλλά στις αιτίες, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα κοινωνικής κατοικίας σε συνδυασμό με την κατάρτιση ατομικών πλάνων δράσης, για την ενίσχυση της αυτοδυναμίας των ωφελούμενων. Οι αναξιοποίητες κτιριακές υποδομές του Δήμου και η διασφάλιση κοινοτικών κονδυλίων για την πρόσληψη νέων επιστημόνων είναι βασικοί άξονες του προγράμματός μας.
 • Ενημέρωση του πολίτη και την προβολή των ζητημάτων που χειρίζεται η κοινωνική πολιτική του δήμου, μέσω διαφημίσεων, ενημερωτικών δράσεων, εκπομπών.
 • Δημιουργία Δημοτικού Γηροκομείου.
 • Πιλοτικά προγράμματα κοινωνικής στέγης για την πρώτη 4ετία. Χάραξη στρατηγικής για την επόμενη.

Ευάλωτες ομάδες

 • Η ευαλωτότητα, εμφανής ή μη, είναι στο επίκεντρο της πολιτικής και της σκέψης μας. Σκοπός μας είναι ο εντοπισμός των πραγματικά ευάλωτων ομάδων και ο συνεχής αγώνας για την πραγματική προστασία τους.
 • Η υλοποίηση της κοινωνικής πολιτικής έχει ως προτεραιότητα την περαιτέρω ανάπτυξη της κοινωνικής συνοχής μέσα από την ενίσχυση της προστασίας των ευάλωτων ομάδων.
 • Η κατεύθυνση επιπλέον πόρων στην κοινωνική πολιτική θα συμβάλλει στην επανένταξη κοινωνικά αποκλεισμένων ατόμων, στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και στην προστασία όλων των ευπαθών ομάδων. Η ενεργός συμμετοχή των φορέων της κοινωνίας των πολιτών και η αξιοποίηση της εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης θα ενισχύσει τη λειτουργία των υπαρχουσών δομών κοινωνικής στήριξης.
 • Στόχος μας είναι οι ήδη διαμορφωμένες κοινωνικές δομές (ξενώνας φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας, υπνωτήριο αστέγων, δημοτικά ιατρεία, ειδικό ψυχαγωγικό κέντρο ΑμεΑ, φιλοξενείο προσφύγων), οι οποίες παρέχουν εξατομικευμένη παρέμβαση σε κάθε ομάδα στόχο, να συμπλεύσουν αρμονικά με ενισχυμένα προγράμματα πρόληψης.
 • Η ενίσχυση των κοινωνικών φαρμακείων και ιατρείων, η εφαρμογή προγραμμάτων προληπτικής υγείας, η ενίσχυση των κέντρων πρόληψης και προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας, η εφαρμογή προγραμμάτων βραχύχρονης συμβουλευτικής υποστήριξης σε δημότες, καθώς και η συντήρηση και επέκταση των προγραμμάτων ενισχυτικής διδασκαλίας, θα αποτελέσουν οδηγό μας στη δημιουργία μιας πόλης που αναγνωρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες των ανθρώπων πέρα από φύλο, φυλή, θρησκεία και εθνική καταγωγή.
 • Η διαρκής επαγρύπνηση είναι απαραίτητο εργαλείο στην εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής στήριξης. Με αυτόν τον τρόπο, θα αξιολογείται η αποτελεσματικότητά τους, όχι μόνο ως προς την κάλυψη των βασικών βιοτικών αναγκών, αλλά ως προς το βαθμό παγίωσής τους απέναντι στον κίνδυνο εργασιακού και κοινωνικού αποκλεισμού.

Ένταξη μεταναστών και προσφύγων

 • Η ένταξη πολιτών τρίτων χωρών που βρίσκονται στη χώρα μας με διαφορετικό νομικό καθεστώς (πρόσφυγες/μετανάστες) είναι ζήτημα το οποίο αφορά στον στρατηγικό σχεδιασμό της κεντρικής κυβέρνησης (Υ.ΜΕ.ΠΟ.). Οι Δήμοι, όμως, διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στην υλοποίηση αυτού του σχεδιασμού, αλλά και έχουν την ευθύνη για τη βιωσιμότητα των σχεδιασμών αυτών. Η ένταξη σημαίνει πρωτίστως έγκαιρη και έγκυρη πρόβλεψη φιλοξενίας και συνδεσιμότητα της τοπικής κοινωνίας με τον νεοεισερχόμενο. Η υπηρεσιακή μνήμη/γνώση που κατέχουν οι κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου, η ανάλυση και κατανόηση των κοινοτικών ζητημάτων και ιδιαιτεροτήτων θα παίξουν σημαντικό ρόλο στον σχεδιασμό και στην υλοποίηση της πολιτικής ένταξης και ενσωμάτωσης.
 • Η Θεσσαλονίκη αποτελεί κομβικό σημείο διέλευσης των μικτών προσφυγικών και μεταναστευτικών ροών, λόγω της στρατηγικής θέσης της πόλης και της διασύνδεσής της με τις Βαλκανικές χώρες, αλλά και την κεντρική Ευρώπη. Λαμβάνοντας υπόψη την αστάθεια που συνεχίζει να επικρατεί στα ανατολικά της χώρας, απαιτείται στον σχεδιασμό της πολιτικής του δήμου να προβλεφθούν και οι επιπτώσεις που θα έχει στην πόλη πιθανή αύξηση των ροών.
 • Ενισχυτική διδασκαλία ελληνικής γλώσσας για τους μετανάστες και πρόσφυγες.
 • Προσφορά μαθημάτων εκμάθησης επαγγέλματος με διαδοχική διερμηνεία σε γλώσσα κατανοητή για τους μετανάστες και πρόσφυγες, με παροχή κινήτρων αυτόνομης διαβίωσης.
 • Ενταξιακές δράσεις για την ενσωμάτωση των προσφύγων και των μεταναστών στην τοπική κοινωνία.Διοργάνωση ετήσιου «Φεστιβάλ των Λαών» με στόχο τη γνωριμία και αλληλεπίδραση των διαφορετικών παραδόσεων των κοινοτήτων που κατοικούν στην πόλη.